browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Posts Tagged With: fila mbank

Oddzia?y mbank

Jeszcze 15 lat wstecz polski internet by? w rzeczywistych powijakach. Z trudem by?o wyszuka? kogo?, kto by s?ysza? o czym? takim, a osoby maj?ce doj?cie do prymitywnych serwerów, dzia?aj?cych do tego ?lamazarnie jak mucha w smole, mo?na by?o policzy? na palcach jednej d?oni. Dopiero pocz?tek roku 2003 przyniós? dog??bne zmiany w tej materii. Rych?a rozbudowa … Continue reading »

Categories: A Walk to Remember, G'Night Perth ... G'Day Dubai | Tags: , , , | Leave a comment

Oddzia?y mbank

Wydawa? by si? mog?o na pierwszy rzut oka, i? kwestia mienia prywatnego konta wirtualnego, obarczona jest jakimi? szczególnymi obwarowaniami. Tak uwa?aj? wszyscy ci, którzy nie do?wiadczyli jeszcze tej niepomiernej przyjemno?ci, nap?ywaj?cej z faktu bycia posiadaczem konta on-line. Osoby te rozpatruj? bodaj?e, i? powinno si? wype?ni? gór? dokumentów, rozmawia? przez telefon po rozlicznych telemarketerach, czy te? … Continue reading »

Categories: G'Night Perth ... G'Day Dubai | Tags: , , , | Leave a comment