browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ró?ne sposoby na bycie modnym

Posted by radfhyye99kj29r on September 7, 2013

Wtedy na szcz??cie nikomu guzik si? nie sta?o. Innym w ca?o?ci Ameryka?ski korab patrolowy natkn?? si? na j?zyk Moliera trójmasztowy statek handlowy. Okr?t nie odpowiada? na prób? nawi?zania ??czno?ci, zosta? dogoniony, oraz ameryka?scy marynarze weszli na pok?ad. Okaza?o si?, ?e byli jedynymi lud?mi na pok?adzie. Nie by?o ?ladów walki, a cenny baga? zosta? nienaruszony, co ?wiadczy?o, i? statek nie pad? ofiar? pirackiego napadu. Potem nieraz spotykano si? spo?ród takimi pustymi statkami, dryfuj?cymi po e-bieliznaerotyczna.com.pl tym akwenie, na których nie by?o ?adnej ?ywej duszy-jedynie w niektórych przypadkach odnajdywano na pok?adach zwierz?ta takie gdy psy, koty, kanarki b?d? papugi. Najcz?stsze acz przypadki dotyczy?y znikni?cia nie tylko za?ogi, jednak ca?ych statków wraz spo?ród ?adunkiem oraz ewentualnymi pasa?erami. Przyk?adem w tym miejscu jest statek, kto opu?ci? Angli? wespó? z czterystoma emigrantami udaj?cymi si? a? do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu nowego ?ycia. Gdy po dwóch miesi?cach statek nie zawin?? do portu si?a robocza zacz?li prz??? ró?norodne historie, które uprzedni wyssane z dziennikarskiego palca, atoli wszelako po statku, pasa?erach oraz za?odze ca?y szrama zagin?? tudzie? a? do dzisiaj nie wiadomo, co si? zdarzy?o. Takie tajemnicze zjawiska mia?y miejsce nie wprost przeciwnie na morskim sukienki na wesele obszarze Trójk?ta Bermudzkiego. Przestrze? powietrzna nad tym terenem oraz owiana jest tajemnic?, dok?d dochodzi?o a? do niezwyk?ych sytuacji. Jednym spo?ród w najwi?kszym stopniu bodaj znanych przypadków dotyczy tzw. „zaginionego lotu” pi?ciu bombowców „Avenger” nale??cych a? do Floty Stanów Zjednoczonych.

Leave a Reply