browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Moda wczoraj oraz dzi?

Posted by radfhyye99kj29r on September 6, 2013

Wulkan to po?o?enie na powierzchni Ziemi, w którym wydobywaj? si? (lub wydobywa?y) spo?ród g??bi Ziemi produkty wulkaniczne. Wulkany wyst?puj? jak pojedyncze wzniesienia wzgl?dnie tworz? górskie kompleksy wulkaniczne. Wulkan posiada kana?, którym dop?ywaj? z g??bi Ziemi na powierzchni? produkty erupcji (lawa, materia?y piroklastyczne, gazy wulkaniczne). Kszta?t natomiast rozmiary wulkanu zale?? odk?d ilo?ci tudzie? jako?ci wyrzucanych z g??bi Ziemi materia?ów, oraz tak?e odk?d sposobu ich wydobywania si?. Niektóre wulkany powstaj? nad obszarami zwanymi torebki damskie plamami gor?ca. S? owo miejsca, dok?d dzi?ki nadwy?ki ciep?a w g??bi p?aszcza Ziemi powstaj? ogromne ilo?ci magmy. Przeciskaj?c si? w odniesieniu do powierzchni, magma przebija otwór w le??cej nad ni? p?ycie, tworz?c w ów podej?cie wulkan. Pó?niej ozi?bia si? i opada z powrotem, kiedy niekiedy wznosz?c si? ponownie. Plamy gor?ca furt powstaj? a utrzymuj? si? w jednym miejscu p?aszcza, podczas podczas gdy p?yty non stop przesuwaj? si? powy?ej nimi. Na wynik tych ci?g?ych procesów, po up?ywie milionów lat powstaje nowy wulkan. Wyspy Hawajskie na Pacyfiku, które utworzy?y si? z ?a?cucha wulkanów, powsta?y a w dalszym ci?gu powstaj? w ów tylko sposób. Na obszarach l?dowych sukienki czynnych jest ok. 450 wulkanów. Rozró?nia si? : – wulkany eksplozywne, wyrzucaj?ce naraz gazy tudzie? sypkie materia?y wulkaniczne ( g?ównie popio?y ) bez wylewu lawy; wulkany te maj? posta? sto?ka oraz obszerny za? szczegó?owy krater; –

Leave a Reply