browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gi?cie blachy

Posted by pitmerchant on September 6, 2013

Instrument s?u??ce do przecinania materia?ów wykonanych ze stopów stalowych, przede wszystkim s?u??ce do ci?cia arkuszy blach stalowych, blach nierdzewnych, aluminiowych i miedzianych. Istnieje multum modeli no?yc a? do blach, spo?ród których mo?emy wyró?ni? manualne, mechaniczne tudzie? hydrauliczne.

Ci?cie i gi?cie blachy w Cz?stochowie

No?yce manualne s? wykorzystywane do przecinania cienkich blach (od 0,3 do 2 mm.) za? ma?o formatowych arkuszy. S? to urz?dzenia w których wykorzystano zasad? dzia?ania d?wigni.
No?yce mechaniczne dzia?aj? na zasadzie mechanizmu wahad?owego nap?dzanego po przez nap?d nie?wiadomy. Si?a tego urz?dzenia s? ograniczone, co do wymiaru arkuszu blachy.

Hydrauliczne no?yce a? do karoseria charakteryzuj? si? w poprzek du?e dyspozycja ci??, bior?c pod uwag?, i? mo?emy ci?? materia? a? a? do 8 metrów d?ugo?ci za? 40 mm grubo?ci. Ich akcja polega na docisku no?a górnego na krzy? si?ownik hydrauliczny. Urz?dzenia te zale?nie od czasu ci?tego materia?u mog? egzystowa? wyposa?one w regulowany naro?nik no?a a szczeliny po?rodku no?ami. Zastosowanie regulacji oraz szczeliny mi?dzy no?ami powinno stanowi? stosowane blisko ci?ciu blach stalowych powy?ej 6 mm. Oraz grubo?ci tudzie? 4 mm. w przypadku stali nierdzewnych. Wszystkie gilotyny s? wyposa?one w dociski hydrauliczne oraz w tylny zderzak mechaniczny restrykcyjny rozci?g?o?? ci?cia. Kooperacja ze sterowaniem numerycznym pozwala na do?? szybk? a z automatyzowan? prac?, umo?liwiaj?c? niezmiernie wysokie dyspozycja produkcyjne.

Ci?cie blachy – u nas najtaniej

Zobacz na – Gi?cie blachy

Leave a Reply