browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Formularz PIT

Posted by pitmerchant on September 5, 2013

Polscy podatnicy, którzy wybrali jako metoda opodatkowania dochodów spo?ród dzia?alno?ci gospodarczej albo najmu zrycza?towany podatek od czasu przychodów ewidencjonowanych musz? dostarczy? nak?ad PIT-28.

Druki PIT 2014

Trzeba pomnie? o tym, i? o ile opodatkowanie dotyczy dzia?alno?ci gospodarczej owo podatnik nie prawdopodobnie szacowa? si? wraz z ma??onkiem spo?ród innych dochodów opodatkowanych skal? podatkow?. Nie prawdopodobnie te? u?ywa? spo?ród preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowuj?cych czereda w celu tych innych dochodów (je?li je ma).

Program PITy 2013/2014 rozliczy twój nak?ad PIT 28 w mgnieniu oka natomiast bez ?adnych problemów, ?ci?gnij ten oprogramowanie, zainstaluj go oraz zrób nak?ad PIT 28 w par? minut, do tego mo?esz go friko wyekspediowa? za spraw? internet – jest owo w?a?ciwie doskona?e wybieg problemu spo?ród drukiem PIT 28!

Pobierz Formularze PIT 28

PobierzPIT-28 pdf

Leave a Reply