browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Filmy porno

Posted by pakwoj on September 6, 2013

W Polsce filmy erotyczne stanowi? tylko niewielki procent produkcji filmowej, jednak bran?a ta bezustannie rozwija si?. Wyst?puj?cy w nich aktorzy, zarówno m??czy?ni jak i kobiety, wybierani s? w ci?gu castingów. Decyduj?cym kryterium jest nie tylko krasa, poniewa? zdarza si?, i? pi?kna dziewczyna czy wyj?tkowo urodziwy ch?opak nie posiadaj? w sobie tego „czego?”, co przyci?ga widza przed telewizor.
Oczywi?cie je?li chodzi o panów istotne znaczenie ma równie? wielko?? cz?onka oraz brak problemów z erekcj? czy przedwczesnym wytryskiem. Jest to nader znacz?ce, bowiem na planie zdj?ciowym osoby wyst?puj?ce w filmach s? na ogó? 10-12 godzin na przestrzeni kilku a nawet kilkunastu dni, wi?c potrzebne jest dysponowanie odpowiedni? kondycj?. Najcz??ciej redfilmy trwaj? 30 minut do godziny, jednak nakr?cenie w?a?ciwych uj?? zajmuje sporo czasu.
Dla znacznej wi?kszo?ci osób ogl?daj?cych tego typu produkcje najistotniejszy jest sam moment aktu seksualnego, dlatego te? najcz??ciej erotyczne filmy nie posiadaj? skomplikowanej akcji. Akcja jest skoncentrowana na seksie i tego w?a?nie oczekuje statystyczny amator tego rodzaju filmów.

Leave a Reply