browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ci?cie i gi?cie blach

Posted by pitmerchant on September 6, 2013

Sprz?t s?u??ce a? do przecinania materia?ów wykonanych ze stopów stalowych, przede wszystkim s?u??ce a? do ci?cia arkuszy blach stalowych, blach nierdzewnych, aluminiowych za? miedzianych. Istnieje sporo modeli no?yc do blach, spo?ród których mo?emy wyró?ni? manualne, mechaniczne i hydrauliczne.

Ci?cie blach

No?yczki manualne s? wykorzystywane a? do przecinania cienkich blach (od 0,3 a? do 2 mm.) a cokolwiek formatowych arkuszy. S? to urz?dzenia w których wykorzystano zasad? dzia?ania d?wigni.
No?yce mechaniczne dzia?aj? na zasadzie mechanizmu wahad?owego nap?dzanego po za po?rednictwem serce bezwiedny. Potencja? tego urz?dzenia s? ograniczone, co do wymiaru arkuszu blachy.

Hydrauliczne no?yczki a? do nadwozie charakteryzuj? si? w poprzek du?e si?a ci??, bior?c poni?ej uwag?, ?e mo?emy kraja? towar a? do 8 metrów d?ugo?ci i 40 mm grubo?ci. Ich post?powanie polega na docisku no?a górnego na skro? si?ownik hydrauliczny. Urz?dzenia te zale?nie od czasu ci?tego materia?u mog? egzystowa? wyposa?one w nastawny k?t no?a a szczeliny mi?dzy no?ami. U?ywanie regulacji a szczeliny mi?dzy no?ami powinno by? stosowane pod r?k? ci?ciu blach stalowych w gór? 6 mm. I grubo?ci za? 4 mm. w przypadku stali nierdzewnych. Wszystkie gilotyny s? wyposa?one w dociski hydrauliczne a w tylny zderzak bezrefleksyjny restrykcyjny d?ugo?? ci?cia. Wspó?praca ze sterowaniem numerycznym pozwala na wcale szybk? natomiast spo?ród automatyzowan? prac?, umo?liwiaj?c? niezwykle wysokie dyspozycja produkcyjne.

Gi?cie blachy Cz?stochowa- u nas najlepiej

Sprawd? na – Gi?cie blachy

Leave a Reply