browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ci?cie blach

Posted by pitmerchant on September 6, 2013

Sprz?t s?u??ce a? do przecinania materia?ów wykonanych ze stopów stalowych, przede wszystkim s?u??ce a? do ci?cia arkuszy blach stalowych, blach nierdzewnych, aluminiowych natomiast miedzianych. Istnieje bez liku modeli no?yc do blach, spo?ród których mo?emy uhonorowa? manualne, mechaniczne oraz hydrauliczne.

Ci?cie blachy

No?yce manualne s? wykorzystywane do przecinania cienkich blach (od 0,3 a? do 2 mm.) a cokolwiek formatowych arkuszy. S? owo urz?dzenia w których wykorzystano zasad? dzia?ania d?wigni.
No?yce mechaniczne dzia?aj? na zasadzie mechanizmu wahad?owego nap?dzanego po przez serce bezrefleksyjny. Dyspozycja tego urz?dzenia s? ograniczone, co do wymiaru arkuszu blachy.

Hydrauliczne no?yce do nadwozie charakteryzuj? si? na skro? du?e potencja? ci??, bior?c poni?ej uwag?, i? mo?emy rzn?? materia? a? do 8 metrów d?ugo?ci za? 40 mm grubo?ci. Ich czyn polega na docisku no?a górnego w poprzek si?ownik hydrauliczny. Urz?dzenia te zale?nie odk?d ci?tego materia?u mog? by? wyposa?one w regulowany róg no?a oraz szczeliny mi?dzy no?ami. Stosowanie regulacji a szczeliny pomi?dzy no?ami powinno znajdowa? si? stosowane obok ci?ciu blach stalowych powy?ej 6 mm. Za? grubo?ci natomiast 4 mm. w przypadku stali nierdzewnych. Wszystkie gilotyny s? wyposa?one w dociski hydrauliczne za? w tylny bufor bezrefleksyjny ograniczaj?cy d?ugo?? ci?cia. Wspó?dzia?anie ze sterowaniem numerycznym pozwala na wystarczaj?co szybk? oraz spo?ród automatyzowan? prac?, umo?liwiaj?c? niezmiernie wysokie potencja? produkcyjne.

Ci?cie i gi?cie blachy – u nas najlepiej

Zobacz na – Gi?cie blachy Cz?stochowa

Leave a Reply